Người Anh vượt 50 km mỗi ngày để chăm sóc ĐVHD từng bị buôn bán