Về ThienNhien.Net

Trang thông tin trực tuyến “Con người và Thiên nhiên” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên xuất bản. Mục đích của trang tin nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Trịnh Lê Nguyên – Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Ban biên tập

  • Phan Bích Hường – Phụ trách biên tập
  • Nguyễn Thúy Hằng – Trưởng phòng Truyền thông
  • Tô Bích Ngọc – Biên tập viên
  • Phạm Thị Huyền – Biên tập viên
  • Hoàng Văn Chiên – Biên tập viên
  • Dương Văn Thọ – Biên tập viên
  • Hoàng Xuân Thủy – Cố vấn chuyên môn
  • Nguyễn Đức Tố Lưu – Cố vấn chuyên môn

Trang thông tin có sự cộng tác và hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện viên, thực tập sinh, các nhà báo, các nhà khoa học ở nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài nước.