Gia Lai: Cần xử lý nghiêm tình trạng phá rừng phòng hộ Đắk Đoa