Ngày này năm xưa: Đa dạng sinh học – Nền tảng của sự sống