Cơ hội trở thành tư vấn viên cho Oxfam Anh

Tổ chức Oxfarm Anh tuyển các tư vấn viên về giới/hướng dẫn nữ giới tự chủ về kinh tế, phát triển thị trường/nâng cao chuỗi giá trị, tiếp cận thị trường, quản lý kinh tế theo hộ và gây giống lợn bản địa.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/9/2011.

Thông tin chi tiết xem TOR dưới đây:

https://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2011/08/26_august_2011_dieu_khoan_tham_chieu_ve_nang_cap_san_pham-2.doc

https://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2011/08/26_august_2011_dieu_khoan_tham_chieu_ve_tai_lieu_quan_ly_kinh_te-_tiep_can_thi_truong-3.doc

https://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2011/08/26_august_2011_tor_value_chain_study.doc

https://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2011/08/26_august_2011_tor_gender_research-7.doc