Việt Nam và tiến trình chuẩn bị thực thi REDD

ThienNhien.Net – Sáng kiến REDD (Giảm phát thải do phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển) đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của chính phủ nhiều nước cũng như các tổ chức có liên quan trên thế giới. Việt Nam là 1 trong 6 nước đầu tiên được FCPF (Quỹ Đối tác Các bon trong lâm nghiệp) chọn làm quốc gia thí điểm thực thi REDD và có thể sẽ nhận được khoản 3.6 triệu USD cho các dự án triển khai REDD.

Ngày 1/7/2010, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cuộc họp về REDD đã diễn ra giữa đại diện Cục Lâm nghiệp, Ngân hàng Thế giới, chương trình REDD của Liệp hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ với mục đích lấy ý kiến các bên liên quan về bản dự thảo kế hoạch thực thi REDD. Theo yêu cầu, Việt Nam phải đệ trình bản kế hoạch này cho FCPF trong năm nay.

Dự thảo kế hoạch đã được soạn thảo với sự hỗ trợ của các chuyên gia Ngân hàng Thế Giới, bao gồm các nội dung như thực trạng bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam, kế hoạch tham vấn, các bên liên quan trong thực thi REDD, các nội dung chính trong chiến lược thực thi REDD và đánh giá tác động môi trường chiến lược cho kế hoạch REDD.

Sau khi dự thảo kế hoạch được FCPF phê chuẩn, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động phục vụ cho công tác chuẩn bị như xây dựng mạng lưới các bên liên quan, nâng cao nhận thức các cấp và cộng đồng về REDD thông qua việc tổ chức hội thảo, tập huấn, xây dựng website, biên dịch và công bố các ấn phẩm liên quan….