Thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào REDD+

Với khả năng đổi mới, thích ứng nhanh với các điều kiện thay đổi và huy động vốn cho các cơ hội thị trường mới, khu vực tư nhân có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các quốc gia đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững và các cam kết về khí hậu, như Đóng góp Quốc gia tự quyết định (NDC) và REDD+.

Tầm quan trọng của nông nghiệp và lâm nghiệp trong nhiều NDC và việc tuân thủ rộng rãi REDD+ đã tạo ra động lực toàn cầu để huy động vốn tư nhân vào các cơ hội đầu tư bền vững dựa vào đất đai, thị trường các-bon, trái phiếu xanh và các quỹ đầu tư tư nhân chuyên biệt. Tuyên bố New York về Rừng (NYDF), một cam kết toàn cầu của các chính phủ, công ty và xã hội dân sự nhằm ngăn chặn mất rừng, đã thúc đẩy hơn nữa nỗ lực của các tập đoàn quốc tế (như Barclays, Cargill, Unilever) áp dụng các phương thức đầu tư có trách nhiệm góp phần bảo vệ rừng. Báo cáo mới nhất của NYDF ghi nhận rằng khu vực tư nhân đã đầu tư 2,7 tỷ USD kể từ năm 2010 vào sản xuất hàng hóa bền vững và bảo tồn rừng ở các nước đang phát triển bị ảnh hưởng bởi nạn phá rừng, trong khi các khoản đầu tư công quốc tế và quốc gia đã lên tới 11,8 tỷ USD.

Mặc dù những con số này là đáng khích lệ, nhưng vẫn thiếu so với khoản 200 tỷ USD ước tính cần thiết để chuyển đổi các khoản đầu tư dựa vào đất đai và đạt được mục tiêu sản xuất hàng hóa không gây mất rừng. Khai thác nguồn đầu tư của khu vực tư nhân là điều cần thiết để đáp ứng mục tiêu tài chính.

Sông Ivindo ở Gabon (Ảnh: ZB / Mongabay)

Những đóng góp đa dạng của Khu vực tư nhân vào REDD +

Tiềm năng của khu vực tư nhân trong việc đóng góp vào REDD + cũng đa dạng như các nhân tố tác động, cách thức tiếp cận tài chính và mô hình kinh doanh của họ. Ví dụ, khu vực tư nhân có thể giúp đánh giá xem các hoạt động của họ thúc đẩy mất rừng và suy thoái rừng ở một quốc gia cụ thể như thế nào, làm sáng tỏ xem hoạt động khai thác của họ (hoặc của các nhà cung cấp) ảnh hưởng đến rừng theo chuỗi giá trị ra sao. Khu vực tư nhân cũng có thể là một nhân tố chính trong tài chính REDD+, đặc biệt là bằng cách thực hiện các khoản đầu tư phát thải thấp vào các hoạt động dựa vào đất đai.

Công ty sản xuất

• Có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng thông qua lâm nghiệp, nông nghiệp, khai thác mỏ và các hoạt động khác;

• Có thể đóng góp cho REDD + bằng cách cải thiện tính bền vững của các hoạt động hiện tại, tăng cường đầu tư vào các hoạt động đóng góp cho REDD + và áp dụng các phương thức sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn của REDD+. Có thể cung cấp thông tin cho các chính phủ về cách tạo các điều kiện kinh doanh có lợi cho đầu tư REDD +.

Các nông hộ nhỏ

• Tương tự như các công ty sản xuất, các hộ sản xuất nhỏ có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng thông qua lâm nghiệp, nông nghiệp, khai thác mỏ và các hoạt động khác;

• Giống như các công ty sản xuất, mặc dù họ có thể cải thiện tính bền vững của các khoản đầu tư hiện tại hoặc tăng cường đầu tư vào các hoạt động đóng góp cho REDD +, nhưng khả năng của họ thường hạn chế do thiếu năng lực và khó khăn trong tiếp cận nguồn tài chính để đầu tư REDD +.

Công ty chế biến và sản xuất

• Có thể gián tiếp gây ra mất rừng và suy thoái rừng bằng cách thúc đẩy nhu cầu thông qua chuỗi cung ứng và các phương thức chuyển đổi sản xuất không hiệu quả;

• Có thể đóng góp cho REDD + bằng cách thay đổi các chính sách tìm nguồn cung ứng và/hoặc bằng cách nâng cao hiệu quả của các phương thức chuyển đổi sản xuất để giảm nhu cầu của chính họ.

Các công ty bán lẻ và hàng tiêu dùng

• Có thể gián tiếp gây ra mất rừng và suy thoái rừng bằng cách thúc đẩy nhu cầu thông qua chuỗi cung ứng và cách thức tìm nguồn cung ứng;

• Có thể đóng góp cho REDD + bằng cách thay đổi các chính sách tìm nguồn cung ứng và/hoặc bằng cách làm việc với các nhà cung cấp để cải thiện tính bền vững của các hoạt động sản xuất.

Các thể chế tài chính và công ty bảo hiểm

• Có thể gián tiếp thúc đẩy mất rừng và suy thoái rừng bằng cách tài trợ hoặc bảo hiểm cho các công ty sản xuất, nhà bán lẻ và các công ty hàng tiêu dùng có ảnh hưởng trực tiếp đến rừng;

• Có thể đóng góp cho REDD + bằng cách thay đổi các phương thức đầu tư để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chí bền vững. Cũng có thể đầu tư vào các cơ chế vì môi trường như tín dụng carbon, trái phiếu xanh, sản phẩm bảo hiểm để tài trợ cho các hoạt động REDD +.

Các đối tượng khác (ví dụ: công nghệ, công ty dịch vụ, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp)

• Nói chung không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng;

• Có thể tham gia REDD + vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm vì Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (ví dụ: các công ty hàng không tự nguyện mua các khoản bồi hoàn carbon cho các dự án dựa vào đất đai), các công ty công nghệ theo đuổi các thị trường mới (ví dụ: các công ty giám sát đất đai) và các công ty dịch vụ khác (ví dụ: tư vấn, pháp lý ) có thể có các dịch vụ liên quan cho các hoạt động REDD +.

Theo Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc

Nguồn: