Anh và Ôxtrâylia hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết gia nhập WTO

Ngày 24/01/2007, đại diện Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Ôxtrâylia và Bộ Phát triển Quốc tế Anh đã ký thỏa thuận đồng tài trợ cho Chương trình “Duy trì phát triển bền vững và giảm nghèo thông qua thực hiện các cam kết gia nhập WTO”.

Theo thỏa thuận, trong năm nay, các nhà tài trợ sẽ giúp Việt Nam cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ, của các bộ, ngành liên quan nhằm tận dụng những cơ hội sau khi gia nhập WTO, đồng thời đối phó với những tác động tiêu cực có thể phát sinh đối với người nghèo, vùng nghèo và các nhóm xã hội dễ bị tổn thương; hỗ trợ nâng cao hiểu biết cho người dân và các doanh nghiệp về những cơ hội và khó khăn sau gia nhập WTO.
Giai đoạn 2, từ 2008 đến 2012, sẽ hỗ trợ thực hiện những cam kết của Việt Nam trong WTO, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, bao gồm nâng cao năng lực hoạch định chính sách, trợ giúp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hội nhập đối với các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, xử lý tác động đối với môi trường, trao đổi thông tin và tuyên truyền về những vấn đề liên quan tới WTO.

Chương trình được thực hiện trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2007 với tổng vốn dự kiến là 15 triệu USD.