Hoàn thiện Định hướng Phát triển bền vững 2011-2020

ThienNhien.Net – Tại Thông báo số 249/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Dự thảo Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cầm bám sát Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020 và Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, dự thảo Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cầm bám sát Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020 và Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21).

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương bổ sung những nội dung khái quát về các chính sách lớn hỗ trợ phát triển bền vững ban hành trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường; sớm hoàn thiện bộ chỉ tiêu giám sát đánh giá phát triển bền vững, cân nhắc việc đẩy nhanh tiến độ công bố một số chỉ tiêu; xem xét khả năng công bố sớm một số chỉ tiêu vào năm 2013 thay cho năm 2015 theo lộ trình dự kiến.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cần nghiên cứu về khả năng thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển bền vững trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước và rà soát lại hệ thống các quỹ chính sách hiện có để hoàn thiện dự thảo.

Ngoài việc hoàn thiện Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Định hướng Phát triển bền vững giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2011.