Kích giun tận diệt giun đất, vùng trồng cam kêu cứu