Cân nhắc kỹ phương án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xin đổ chất thải ra biển