Sông Tô Lịch sau 1 tháng áp dụng công nghệ Nhật Bản