Sơn đen 1,6 tấn ngà voi để qua mặt lực lượng chức năng