Hiệu quả của vắc xin COVID-19 giảm dần sau khi tiêm 6 tháng