“Đừng làm vấy bẩn thêm lên những lá phổi của Thủ đô”