Nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống rác thải nhựa

Nguồn: Nhân dân