Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Danh mục Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu chính của Dự án là lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển, tích hợp EbA vào các chính sách thích ứng quốc gia một cách có hệ thống và thử nghiệm cách tiếp cận EbA.

Các hoạt động và kết quả chính của Dự án gồm 4 Hợp phần: 1- Các bên liên quan cấp quốc gia và tỉnh nhận thức được tầm quan trọng, các tiềm năng và các lợi thế so sánh của thích ứng vào hệ sinh thái và có năng lực lồng ghép và thực hiện; 2- Xây dựng cơ sở cần thiết cho việc nhân rộng cách tiếp cận EbA qua việc nghiên cứu và triển khai các biện pháp thử nghiệm; 3- Lồng ghép thích ứng hệ sinh thái trong các chính sách liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu; 4- Thu thập các kinh nghiệm và phổ biến các thông tin liên quan thông qua mạng lưới và diễn đàn trong nước và quốc tế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản Dự án. Dự án được thực hiện trong 4 năm (2014 – 2019) với tổng mức đầu tư 4,4 triệu Euro, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức 4 triệu Euro, vốn đối ứng của phía Việt Nam 400.000 Euro (do Bộ Tài nguyên và Môi trường tự thu xếp trong ngân sách hàng năm).

Để tổ chức quản lý dự án, Ban chỉ đạo Dự án sẽ được thành lập gồm: Một đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban; thành viên cấp Vụ của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính). Ban quản lý Dự án cũng sẽ được thành lập để tổ chức thực hiện Dự án.