PanNature tuyển cán bộ nghiên cứu và vận động chính sách về REDD+

Chức danh: Cán bộ nghiên cứu và vận động chính sách về REDD+
Đặc điểm công việc: Toàn thời gian
Nơi làm việc: Văn phòng PanNature tại Hà Nội và địa bàn dự án tại tỉnh Kon Tum
Báo cáo cho: Quản lý Chương trình và Điều phối viên quốc gia Quỹ carbon cộng đồng REDD+ của FFI Quốc tế; Giám đốc Chương trình Chính sách và Giáo dục của PanNature

Giới thiệu:
PanNature là đối tác của tổ chức FFI Quốc tế tại Việt Nam trong thực thi dự án “Phát triển quỹ carbon cộng đồng cho các dự án giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời tăng cường trữ lượng carbon rừng ở các quốc gia ASEAN”. Dự án này được Liên minh Châu Âu tài trợ và do FFI Quốc tế chủ trì thực hiện tại 04 nước là Campuchia, Indonesia, Phillipine và Việt Nam từ năm 2011-2014. Tại Việt Nam, dự án triển khai thí điểm tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Dự án nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng mất rừng và suy thoái rừng qua cải thiện chất lượng quản trị rừng và phát triển các cơ chế tài chính để tăng thêm lợi ích cho cộng đồng địa phương, bản địa sống phụ thuộc vào rừng. Mục tiêu cụ thể của dự án là tăng cường sự tham gia tích cực của chính quyền và cộng đồng địa phương vào các dự án REDD+ ở Campuchia, Indonesia, Phillipine và Việt Nam. Theo thiết kế, dự án này sẽ có 04 kết quả chính: (i) chính sách REDD+ của các quốc gia sẽ tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương và vai trò của chính quyền địa phương; (ii) từ các dự án thí điểm, xây dựng được quy định và thủ tục thực hiện REDD+ cấp địa phương có sự tham gia tích cực của xã hội dân sự; (iii) thành lập được quỹ carbon cộng đồng với cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng dựa trên quyền sở hữu rừng cộng đồng; và (iv) các khu vực rừng có giá trị cao về bảo tồn được bảo vệ.

Vai trò của PanNature là phối hợp cùng tổ chức FFI Quốc tế để đạt được kết quả (i) từ hợp phần dự án thí điểm thực hiện tại Kon Tum. Theo đó, PanNature có trách nhiệm thúc đẩy để cộng đồng địa phương, tổ chức xã hội dân sự và chính quyền địa phương tham gia vào hoạt động đối thoại đa phương trong quá trình xây dựng các chính sách REDD+ gắn liền với các cơ chế bảo vệ an toàn xã hội, môi trường và chia sẻ lợi ích công bằng. Việc tập trung xây dựng chính sách REDD+ cho lâm nghiệp cộng đồng sẽ thúc đẩy quyền sở hữu và sự tham gia của cộng đồng. Nền tảng của dự án này là FFI và PanNature sẽ áp dụng và cải biến mô hình quản lý rừng cộng đồng để thí điểm xây dựng quỹ carbon cộng đồng, đồng thời hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Lâm nghiệp và Chương trình UN-REDD) trong tiến trình xây dựng các chính sách và quy định về REDD+ có liên quan đến giao đất-giao rừng, quản lý rừng cộng đồng, đồng quản lý rừng đặc dụng và cơ chế chia sẻ lợi ích. PanNature sẽ tham gia vào mạng lưới và các nhóm công tác của chương trình REDD+ quốc gia của Việt Nam để đảm bảo rằng các cơ chế bảo vệ an toàn xã hội và môi trường được lồng ghép vào chính sách REDD+, và các bài học từ dự án thí điểm sẽ được thông tin khi xây dựng chính sách REDD+ cho quản lý rừng cộng đồng.

Mô tả công việc:
a) Nghiên cứu tổng quan khung pháp lý liên quan đến quyền về carbon của cộng đồng, bao gồm đánh giá về vấn đề sở hữu và cấp chứng nhận quyền sử dụng (bìa đỏ) để thực hành quyền về carbon; tổng quan khung thể chế cho cơ chế tài chính cộng đồng, xác định các nghĩa vụ chi trả như thuế, phí (cấp giấy chứng nhận), xác định các cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng;

b) Tham gia vào các nhóm công tác REDD+ cấp quốc gia và nhóm công tác REDD cấp địa phương để đảm bảo rằng các yêu cầu về đảm bảo an toàn xã hội và môi trường được lồng ghép vào các chính sách REDD+ quốc gia, đồng thời các bài học từ dự án hiện trường được phổ biến trong quá trình xây dựng luật pháp và chính sách REDD+ cấp quốc gia và tỉnh;

c) Xây dựng các khuyến nghị chính sách về cơ chế chia sẻ lợi ích;

d) Phối hợp với FFI tổ chức các hoạt động đối thoại quốc gia, hội thảo chính sách về sự tham gia của các bên liên quan cấp địa phương về quản trị, cơ chế chia sẻ lợi ích, quyền của cộng đồng và chính sách bảo vệ an toàn có liên quan đến REDD+;

e) Phối hợp với FFI tham gia hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách quốc gia về REDD+ (như các thủ tục hành chính, quy trình và quy định pháp luật)

f) Tư vấn pháp luật cho xây dựng chính sách REDD+ liên quan đến lâm nghiệp cộng đồng và lồng ghép chính sách bảo vệ an toàn xã hội và môi trường vào khung chính sách REDD+ của quốc gia và địa phương.

g) Hợp tác với Điều phối viên quốc gia nhằm hỗ trợ các nhóm công tác cấp tỉnh và huyện tham gia xây dựng chiến lược REDD cấp tỉnh và huyện, các thủ tục và quy định của địa phương;

h) Thúc đẩy hoạt động đối thoại chính sách cấp tỉnh về REDD+;

i) Tham gia biên soạn tài liệu nâng cao nhận thức về REDD+ cho các bên tham gia địa phương.

Yêu cầu năng lực:

– Tốt nghiệp ngành luật, chính sách công, lâm nghiệp hoặc quản lý đất đai; ưu tiên ứng cử viên có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ;

– Có 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý tài nguyên;

– Có hiểu biết về chính sách liên quan thực thi REDD và biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

– Có mối quan hệ với các cơ quan hữu quan cấp quốc gia trong ngành lâm nghiệp;

– Có kinh nghiệm về vận động chính sách;

– Có kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng tổ chức, thúc đẩy các cuộc hội thảo cấp địa phương, quốc gia hoặc khu vực;

– Có khả năng sử dụng tiếng Anh viết, nói tốt.

Yêu cầu và thời hạn nạp hồ sơ:

Thời hạn nạp hồ sơ: ngày 07 tháng 10 năm 2011

Hồ sơ gửi đến địa chỉ: Trần Hồng Phượng, Văn phòng PanNature, số 3 ngõ 55 phố Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc gửi qua email: phuongth@nature.org.vn.