Phát triển sản xuất rau an toàn ở Bến Tre

ThienNhien.Net – Với mục tiêu hình thành hệ thống sản xuất, phân phối, tiêu thụ đồng bộ; nâng cao chất lượng rau an toàn đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng, nNgày 29/10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình Phát triển và Sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Thời gian thực hiện là 75 tháng (từ tháng 10/2009 đến tháng 12/2015).


Theo đó, Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động:

– Xác định các vùng đất có đủ điều kiện tự nhiên (về chất lượng đất, nước) để sản xuất rau an toàn tại tỉnh theo Quyết định 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ đó tạo cơ sở khoa học cho việc đầu tư, phát triển và quản lý công nhận những vùng sản suất rau an toàn trên địa bàn tỉnh.

– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để sản xuất rau an toàn với giá thành hạ, chất lượng an toàn theo hướng 3 giảm (giống, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật) và ứng dụng công nghệ sinh học, hạn chế thấp nhất các chỉ tiêu độc chất, đảm bảo an toàn để cung cấp cho người tiêu dùng trong tỉnh, nâng cao sức cạnh tranh nội địa.

– Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và giống mới cho nông dân. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 90% nông dân tham gia nắm vững quy trình sản xuất rau an toàn, có sổ nhật ký theo dõi đồng ruộng.

– Mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn; xây dựng, chứng nhận từ 3-5 vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn tập trung theo VietGAP trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

– Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống kiểm soát, tự kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ rau an toàn. Hạn chế đến mức thấp nhất dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật, không để xảy ra hiện tượng ngộ độc cấp tính đối với rau lưu thông trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thành lập trang web, … để tuyên truyền, vận động người dân sản xuất, tiêu thụ rau an toàn.

Nội dung nghiên cứu của Chương trình gồm có 06 đề tài và dự án đầu tư sản xuất rau an toàn. Bao gồm: Đề tài khảo sát xây dựng cơ sở khoa học để xác định vùng đất đủ điều kiện sản xuất rau an toàn của tỉnh Bến Tre đến năm 2015; Dự án hoàn thiện quy trình sản xuất rau an toàn một số loại rau đặc sản, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và giống rau mới cho nông dân sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo tiêu chuẩn VietGAP; Dự án xây dựng mô hình tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Dự án quản lý dư lượng độc chất, vi sinh vật và hoàn thiện hệ thống kiểm soát kiểm tra chất lượng an toàn; Đề tài nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chế phẩm sinh học, thiên dịch để xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ.

Căn cứ vào nội dung chương trình được phê duyệt, trong từng giai đoạn, dựa vào kế hoạch chung, các ngành có liên quan và địa phương cụ thể hóa từng dự án trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai theo quy định hiện hành.