Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến cho báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với kết quả triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Thông báo nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ khẩn trương tổng kết đề án, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân và triển khai công tác giáo dục bảo vệ môi trường vào nhà trường.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường ở các Bộ, ngành, địa phương; tiến hành tổng kết, đánh giá và xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ “Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường”.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án được giao như Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước quý IV/2009, đề án giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước quý III/2009, đề án tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển và đề án bảo vệ môi trường làng nghề và khu chăn nuôi tập trung.

Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường đối với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, trước quý III/2009; Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV/2009, đề án thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường và đề án phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.