Xây dựng Chương trình nông thôn mới

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Theo đó, các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương ban hành các quy chuẩn của Bộ, ngành để làm căn cứ xây dựng nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung tiêu chí của Quyết định số 491/QĐ-TTg đánh giá thực trạng nông thôn mới (mức độ đạt được của từng tiêu chí), xây dựng nhiệm vụ, nội dung nông thôn mới đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 của địa phương, gửi Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới (Bộ NN&PTNT) trước ngày 31/08/2009 để làm căn cứ tổng hợp xây dựng Chương trình.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án do Bộ, ngành quản lý đang triển khai ở địa bàn nông thôn. Căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, xác định nhiệm vụ, nội dung xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 31/08/2009 để tổng hợp xây dựng Chương trình.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trên để báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 09/2009.