Trinh sát luồn rừng 8 giờ để vào hiện trường phá rừng quy mô lớn