Xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại huyện Phước Sơn sau bão số 5