FHI 360 tuyển tư vấn

Tổ chức FHI 360 cần tuyển tư vấn quốc gia về giáo dục sức khỏe, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: Ptuan@fhi360org