EDPV tìm kiếm dịch vụ điều tra, đánh giá

Chương trình chống sốt rét tại Việt Nam (EDPV) đang tìm kiếm dịch vụ điều tra, đánh giá để thực hiện 03 điều tra liên ngành nhằm đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Ứng viên quan tâm liên hệ email procurement@afapvn.org trước ngày 20/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.