UNDP tuyển 02 Chuyên gia tư vấn

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP VietNam) cần tuyển 01 Chuyên gia tư vấn quốc tế và 01 Chuyên gia tư vấn quốc gia cho đánh giá giữa kỳ về quản lý rủi ro thiên tai, bao gồm cả rủi ro do biến đổi khí hậu.

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ cho Ms. Huỳnh Hương Thanh: huynh.huong.thanh@undp.org

Hạn chót: 08/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây: Chuyên viên tư vấn quốc tế; Chuyên viên tư vấn quốc gia