MSI tuyển Tư vấn

Tổ chức Marie Stopes International (MSI) đang tuyển 01 Tư vấn điều tra cho đánh giá Exit Interview.

Ứng viên quan tâm gửi CV và Đề xuất đến địa chỉ email Thang.nguyenhuu@mariestopes.org.vn trước ngày 28/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.