Hậu Giang: Ban hành kế hoạch điều tra đánh giá thoái hóa đất

ThienNhien.Net – Thực hiện Luật Đất đai 2013 và Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai, ngày 20/7/2015, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND, về việc thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất trên phạm vi toàn tỉnh Hậu Giang.

Việc điều tra, đánh giá thoái hóa đất nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Việc điều tra, đánh giá thoái hóa đất nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Mục đích nhằm điều tra, đánh giá thoái hóa đất (lần đầu) trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016 – 2020, phục vụ công tác Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 – 2020; phục vụ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê “diện tích đất bị thoái hóa” theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; đề xuất các giải pháp hạn chế quá trình thoái hóa đất của tỉnh Hậu Giang, phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững…

Về nội dung điều tra, đánh giá thoái hóa đất (lần đầu) trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa; tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp; xây dựng bản đồ bản đồ thoái hóa đất; phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững; xây dựng báo cáo đánh giá về thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh. Việc điều tra, đánh giá thoái hóa đất được thực hiện từ nay đến năm 2016 và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường…