Sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

ThienNhien.Net – Trong quý IV/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Nông trường bò sữa Mộc Châu (Ảnh: Dân Trí)

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Thông báo số 277/TB-VPCP ngày 16/11/2011.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, để khắc phục tồn tại, yếu kém, đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật thêm thực trạng, tình hình hoạt động của các nông, lâm trường đến nay. Trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị, các Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP theo hướng đánh giá toàn diện kết quả triển khai, bao gồm kết quả đạt được, tồn tại yếu kém và các nguyên nhân, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, đổi mới phát triển nông lâm trường quốc doanh trong thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá hiện trạng, rà soát đất đai, các hợp đồng giao khoán đất trong các nông, lâm trường, làm rõ vướng mắc khó khăn, giải pháp khắc phục để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị nhân dịp thảo luận sửa đổi Luật Đất đai, thời gian hoàn thành trước ngày 1/4/2012.

Trên cơ sở tổng kết việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, báo cáo hiện trạng rà soát sử dụng đất các đơn vị, tổng công ty nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị những nội dung, giải pháp còn vướng mắc, khó khăn để tiếp tục sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, bổ sung lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Đổi mới chất lượng quyết định sự sống còn của công ty lâm nghiệp Nhà nước