Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước.

Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức thu phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Biểu mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được quy định như sau:

Số tt Tổng vốn đầu tư dự án

(tỷ đồng)

Mức phí thẩm định (triệu đồng)
Trường hợp I Trường hợp II
1 Đến 10 6,0 4,0
2 Trên 10 đến 20 9,0 6,0
3 Trên 20 đến 50 15,0 10,0
4 Trên 50 đến 100 27,0 18,0
5 Trên 100 đến 200 30,0 20,0
6 Trên 200 đến 500 39,0 26,0
7 Trên 500 đến 1.000 44,0 29,3
8 Trên 1.000 đến 1.500 48,0 32,0
9 Trên 1.500 đến 2.000 49,0 32,7
10 Trên 2.000 đến 3.000 51,0 34,0
11 Trên 3.000 đến 5.000 53,0 35,0
12 Trên 5.000 đến 7.000 56,0 37,3
13 Trên 7.000 61,0 40,7

Trong đó trường hợp I: Áp dụng đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường (hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung) và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp II: Áp dụng đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường (hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung) và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2017.