Đổi mới chất lượng quyết định sự sống còn của công ty lâm nghiệp Nhà nước

ThienNhien.Net – Hưởng ứng Năm quốc tế về lâm nghiệp 2011 và ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11, Tổng cục Lâm nghiệp và Chương trình đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp đã tổ chức diễn đàn “Lâm trường quốc doanh: Đổi mới và phát triển trong bối cảnh hội nhập”. Diễn đàn được tổ chức cùng với thời điểm diễn ra Tuần lễ Lâm nghiệp châu Á – Thái Bình Dương 2011.

Theo ông Lê Văn Bách, tư tưởng bao cấp, thu động là một trong những hạn chế lớn ảnh hưởng năng lực đổi mới, phát triển của các công ty lâm nghiệp nhà nước

Lâm trường quốc doanh, vốn xuất thân từ những công trường khai thác gỗ của những năm 1950, sau này đã chuyển đổi phần lớn thành các công ty lâm nghiệp, và nay là các công ty TNHH Nhà nước một thành viên lâm nghiệp.

Theo báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị Quyết số 28-NQ/TW, Bộ NN&PTNT cho biết đến 2008 đã có 136 công ty lâm nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, 4 trung tâm lâm nghiệp, 14 công ty TNHH một thành viên, 3 công ty cổ phần, 68 lâm trường chuyển thành các ban quản lý rừng và đơn vị sự nghiệp công lập… Diện tích đất do các lâm trường quốc doanh và công ty lâm nghiệp quản lý tại thời điểm này là 2, 27 triệu ha.

Đến cuối tháng 8/2011, số liệu tổng hợp từ 36 tỉnh, thành và các Tổng công ty lâm nghiệp, Tổng công ty Giấy cho biết có 170 công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp do Nhà nước nắm quyền chủ sở hữu đang hoạt động, với diện tích đất được giao/thuê là 2.091ha.

Trong những thập kỷ qua, hệ thống lâm trường quốc doanh đã thu hẹp về tổng thể, bao gồm số lượng các đơn vị hoạt động, vốn đầu tư của nhà nước, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực và diện tích rừng quản lý. Mặc dù qua nhiều lần sắp xếp, đổi mới nhưng đến nay hệ thống các đơn vị lâm nghiệp thuộc Nhà nước quản lý vẫn còn nhiều khó khăn lúng túng, chậm đổi mới về khoa học công nghệ.

Xác định hướng đi tiếp theo cho hệ thống lâm trường quốc doanh, ông Lê Văn Bách, Ban chính sách về Các tổ chưc quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp nhấn mạnh cần chú trọng chất lượng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ – đây là “việc làm có ý nghĩa sống còn đối với các công ty lâm nghiệp Nhà nước hiện nay”.

Còn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Văn phòng TW Đảng cho rằng một trong những công việc trước mắt là trong năm tới (2012), chính quyền địa phương các cấp cần hoàn thành việc rà soát, cắm mốc ranh giới, tiến hành giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lâm trường.