Đánh giá việc thực thi quy định ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 10 tháng 5 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ có Công văn Số 2929/VPCP – KTTH chỉ đạo Bộ Tài nguyên môi trường tổ chức đánh giá 3 năm thực hiện quy định ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường môi trường có trách nhiệm thực hiện đánh giá sơ bộ tình hình thực thi Quyết định 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, trình Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi, bổ sung Quyết định này cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.