Nông nghiệp hướng tới sản xuất hàng hóa lớn

ThienNhien.net – Năm 2010 và giai đoạn 5 năm qua, ngành nông nghiệp đã vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong giai đoạn tới, hướng phát triển của nông nghiệp là sản xuất hàng hóa lớn với công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập cho người dân.

Đây là mục tiêu được đề ra trong Hội nghị tổng kết kế hoạch năm 2010 và triển khai kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT), tổ chức ngày 27/12.

Nhiều lĩnh vực đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Năm 2010, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đầu năm khô hạn xảy ra gay gắt trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung, nước mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; tháng 10, 11 liên tục xảy ra 3 trận lũ lụt lớn ở miền Trung; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi xảy ra ở nhiều địa phương với diễn biến phức tạp, giá cả nguyên liệu, vật tư đầu vào tăng cao.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành năm 2010 vẫn đạt 2,8% (năm 2009 đạt 1,83%). Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 3,36%/năm, vượt mức mục tiêu 3-3,2%/năm của Đại hội Đảng X đề ra và kế hoạch phát triển 5 năm của ngành. Giá trị sản xuất toàn ngành ước tăng 4,69%, bình quân tăng 4,93%/năm (mục tiêu kế hoạch là 4,5%) trong giai đoạn 2006 – 2010.

Sản lượng lúa cả năm ước đạt 39,8 triệu tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng cao đạt 19,15 tỷ USD, tăng gần 22,6% so với năm 2009, là yếu tố quan trọng kích thích sản xuất phát triển và tăng thu nhập cho nông dân.

Đáng chú ý, năm 2010 được đánh giá là khó khăn nhất của chăn nuôi khi các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm “thi nhau” hoành hành. Tuy nhiên, theo số liệu Cục Chăn nuôi, sản lượng thịt hơi các loại năm 2010 đạt 4,02 triệu tấn, tăng 6,3%. Dự kiến, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi cả năm đạt 7%.

Trong khi đó, giá trị sản xuất lâm nghiệp cũng tăng 4%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Độ che phủ rừng đã tăng từ 37,1% năm 2005 lên 39,5% trong năm 2010, tăng 2,4% cả giai đoạn 2006-2010.

Đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch

Tại Hội nghị, ngành Nông nghiệp cũng đề cập tới phương hướng nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn tới. Theo đó, công tác phát triển quy hoạch trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp chế biến, dân cư… sẽ được chú trọng. Quy hoạch hạ tầng nông nghiệp phải kết hợp xây dựng giao thông và thủy lợi chặt chẽ, bảo đảm hiệu suất công trình cao, có tính dài hạn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp sẽ đẩy mạnh sản xuất toàn diện, với hướng phát triển là ngành sản xuất hàng hóa lớn bằng nhiều mô hình, phương thức kết hợp khoa học công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phù hợp với phát triển kinh tế nói chung, nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập cho người dân.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, ngành cũng sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng ở nhiều địa phương, nhằm thúc đẩy nông thôn phát triển.

Một số chỉ tiêu về nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 được Bộ NNPTNT xây dựng:

GDP toàn ngành tăng trung bình từ 3,5-3,8%. Riêng năm 2011, GDP tăng 3,5%, giá trị sản xuất tăng 4,5-5% so với năm 2010.

Đến năm 2015, có 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, giảm tỷ lệ nghèo ở nông thôn xuống còn 7%, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%…