Tọa đàm “Đa dạng văn hóa, bản sắc tộc người và phát triển bền vững ở Việt Nam”

Cùng với sự kiện Diễn đàn Nhân dân các nước Đông Nam Á (ASEAN People Forum – APF) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23 – 26/09/2010, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) kết hợp với Nhóm làm việc về vấn đề dân tộc thiểu số (EMWG) sẽ tổ chức một cuộc toạ đàm trong nước giữa các cơ quan chính phủ, phi chính phủ và cơ quan nghiên cứu về chủ để “Đa dạng văn hóa, bản sắc tộc người và phát triển bền vững ở Việt Nam”, dự kiến diễn ra ngày 17/09/2010.


1. Mục đích của tọa đàm
– Chia sẻ một số vấn đề quan trọng đối với các tộc người thiểu số ở Việt Nam hiện nay để (i) Nhân văn hóa công tác phát triển và tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau (humanizing development and creating mutual understanding); và (ii) Bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người và vấn đề phát triển (Cultural preservation and development).
– Tổng kết, tóm tắt các vấn đề được thảo luận và dựa vào đó để đưa ra các gợi ý, khuyến nghị cho các cơ quan liên quan về các vấn đề quan trọng liên quan đến tộc người thiểu số ở Việt Nam;
– Giới thiệu về APF và các chủ đề liên quan đến tộc người thiểu số

2. Kết quả mong đợi
– Một bản tóm tắt các vấn đề quan trọng liên quan đến nguời dân tộc thiểu số, chiến lược và giải pháp định hướng cho EMWG, PPWG và các cơ quan nghiên cứu và quản lý
– Đẩy mạnh mạng lưới trao đổi giữa các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các tổ chức phát triển nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác tốt hơn

3. Nội dung chương trình dự kiến
Xem tại link http://www.ngocentre.org.vn/webfm_send/1564

4. Thành phần tham gia
Cuộc toạ đàm sẽ mời các thành phần khác nhau cùng quan tâm đến cộng đồng người dân tộc thiểu số như CEMA và Molisa, Các nhà nghiên cứu văn hoá và tộc người, NGOs, người dân tộc thiểu số và cơ quan báo chí. Riêng đại biểu là người dân tộc thiểu số sẽ được ban tổ chức chi trả toàn bộ chi phí (ăn ở, đi lại) nên đề nghị các tổ chức giới thiệu và đăng ký.

5. Thời gian và địa điểm
– Thời gian: 8h00, ngày 17 tháng 9 năm 2010
– Địa điểm: Khách sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Để bảo đảm cho việc chuẩn bị hậu cần, đề nghị quý vị đăng ký sự tham gia của mình trước ngày 10 tháng 9 năm 2010 với anh Nguyễn Lê Hoàng Tel: 84 4 6273 7933/6273 7935 | Fax: 84 4 6273 7936 | Email: nlehoang@gmail.com hoặc chị Dương Thị Tâm theo địa chỉ: Tel: 84 4 38328611/ Email: emwg@ngocentre.org.vn.
Giấy mời chính thức sẽ được gửi đến ông/bà sau khi nhận được đăng ký tham gia chính thức.