Kiện toàn ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1245/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐ) về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm Trưởng BCĐ.


BCĐ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành và các địa phương; lập và thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, điều hành phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, truy quét các tổ chức, cá nhân phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép ở những tụ điểm phức tạp.

BCĐ được quyền huy động lực lượng, phương tiện để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách vượt quá khả năng xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

Văn phòng BCĐ đặt tại Cục Kiểm lâm, có nhiệm vụ giúp việc cho BCĐ về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và theo dõi công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Cục trưởng Cục Kiểm lâm làm Chánh văn phòng BCĐ.