Cơ hội cho giới luật sư tại Viện Vận động pháp lý Mê Kông EarthRights

Viện Vận động pháp lý Mê Kông EarthRights đang có kế hoạch mở các chương trình tập huấn cho giới luật sư quan tâm đến các vấn đề môi trường và phát triển trong khu vực. Thông tin chi tiết như sau:

Các biện pháp pháp lý bảo vệ lợi ích công đã và đang là động lực tạo ra nhiều thay đổi lớn lao cho xã hội trong thời gian vừa qua. Thurgood Marshall với những nỗ lực pháp lý để chiến thắng nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Gần đây là Jing Jing Zhang đã sử dụng chiến lược khiếu kiện để buộc các công ty gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm về những hoạt động gây hại cho con người và môi trường ở Trung Quốc. Nhiều cộng đồng ở trên toàn thế giới đã chiến thắng những rào cản để được sống một cuộc sống không bị ảnh hưởng bởi nạn phá hủy môi trường thông qua sử dụng các biện pháp pháp lý trong các cuộc vận động của họ.

Châu Á với đặc thù đang phát triển văn hóa vận động pháp lý nhằm thúc đẩy các vấn đề xã hội như cải thiện ý thức tôn trọng luật pháp, tham gia rộng rãi của công chúng vào quá trình ra quyết định, tạo ra các phương thức sinh kế bền vững. Trong bối cảnh đó, Tổ chức EarthRights International (ERI) đang tiến hành xây dựng Viện Vận động pháp lý Mê Kông nhằm hỗ trợ những luật sư quan tâm đến bảo vệ lợi ích công, cung cấp các cơ hội đào tạo và xây dựng mạng lưới, thúc đẩy các biện pháp pháp lý để bảo vệ lợi ích chung trong khu vực.

Chúng tôi hình dung khu vực Mê Kông với viễn cảnh trong đó giới luật sự sẽ là những người đi đầu trong các hoạt động bảo vệ công bằng xã hội. Chúng tôi mong muốn mời các luật sư chia sẻ cách nhìn trên cùng tham gia vào các hoạt động của chúng tôi.

Nếu bạn là luật sư và mong muốn tham gia các chương trình tập huấn đầu tiên của Viện Vận động pháp lý Mê Kông EarthRights, xin hãy liên hệ Marty Bergoffen, Esq. qua địa chỉ email: marty@earthrights.org.