Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất

ThienNhien.Net – Liên Bộ Tài chính – Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Theo đó, phạm vi kiểm kê và việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất sẽ được tiến hành trên phạm vi cả nước và kết quả kiểm kê của cấp dưới sẽ là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê của cấp trên.


Riêng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chỉ tiến hành rà soát, bổ sung, chỉnh lý biến động về diện tích và đối tượng từ ngày 01/4/2008 đến thời điểm kiểm kê ngày 01/01/2010 (nếu có).

Nội dung chi hoạt động kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 được phân cụ thể theo các cấp từ Trung ương xuống địa phương, với các mục cơ bản như xây dựng phương án/kế hoạch kiểm kê đất đai, in ấn tài liệu hướng dẫn kiểm kê, tuyên truyền trên các phương tiện và tổng hợp số liệu kiểm kê…

Về mức chi thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, sẽ được thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và một số văn bản của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.