Bổ sung quy định về hỗ trợ khắc phục ô nhiễm

ThienNhien.Net – Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.

Quyết định 38/2011 sửa đổi, bổ sung 3 trong tổng số 8 Điều của Quyết định 58/2008, bao gồm các nội dung về đối tượng được áp dụng; điều kiện hỗ trợ; cơ chế quản lý và thời gian thực hiện.

Về đối tượng được áp dụng, Quyết định 38/2011 bổ sung thêm 2 nhóm, bao gồm: công trình xử lý chất thải rắn thực hiện việc đóng cửa bãi rác cũ theo Quyết định 64 (Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng); Công trình xử lý chất thải tập trung của làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64.

Về điều kiện hỗ trợ, các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường được xem xét hỗ trợ phải bao gồm một trong các nội dung sau: xử lý tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật đã quá hạn sử dụng hoặc bị cấm lưu hành, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; xử lý phục hồi môi trường đất; xử lý ô nhiễm tồn lưu chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh, xử lý khống chế ô nhiễm bãi rác, đóng cửa, phục hồi môi trường bãi rác, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình xử lý chất thải rắn; xử lý nước thải sinh hoạt đô thị; xử lý chất thải tập trung của làng nghề; xử lý chất thải các cơ sở xử lý vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự; xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Ngoài ra, Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhỏ về cơ chế quản lý và thời gian thực hiện trong Quyết định 58/2011. Thay bằng việc phân bổ ngân sách Trung ương xuống địa phương theo kế hoạch hàng năm, ngân sách Trung ương sẽ được  hỗ trợ có mục tiêu để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2011.