Hoàn thiện dự thảo Khung Chiến lược xanh

ThienNhien.Net – Tại thông báo 269/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính tiếp tục hoàn thiện dự thảo Khung Chiến lược xanh với tên gọi thống nhất là: “Chiến lược tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến 2050”.

Xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa với công nghệ cao (Ảnh: Tuyenquangtv)

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, dự thảo Khung Chiến lược xanh cần bao gồm: sự cần thiết phải xây dựng Chiến lược tăng trưởng xanh; Hiện trạng tăng trưởng xanh trên thế giới và ở Việt Nam: nghiên cứu, phân tích xu hướng thế giới; quan điểm tăng trưởng xanh của thế giới và đưa ra quan điểm Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, định nghĩa Chiến lược tăng trưởng xanh phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát cần cân nhắc, lựa chọn các mục tiêu chính, mục tiêu trụ cột của Chiến lược tăng trưởng xanh, đảm bảo hiệu quả tăng trưởng, có tính đến mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu (giảm thiểu phát thải) và các mục tiêu xã hội; quan tâm đến xóa đói giảm nghèo thông qua tạo việc làm.

Mục tiêu cụ thể cần có phân tích, nghiên cứu để xác định chỉ tiêu giảm thiểu phát thải khí nhà kính; có thể đưa ra một số chỉ tiêu chặt chẽ hơn các chỉ tiêu trước đây để định hướng “xanh” cho các ngành.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong điều kiện nhiều ngành đã có Chiến lược phát triển, Chương trình hành động có một số nội dung tương tự, Chiến lược tăng trưởng xanh cần tránh nội dung trùng lắp, mâu thuẫn với Chiến lược đã có; phải xác định nội dung khung Chiến lược tăng trưởng xanh là một nội dung trong định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng nên lựa chọn tiếp cận theo hướng tái cấu trúc nền kinh tế và phát triển nền kinh tế cacbon thấp để chọn ra các lĩnh vực ưu tiên: giảm thiểu tác động xấu của biến đổi khí hậu; cuộc sống xanh; công nghệ và năng lượng, tăng trưởng xanh trong sản xuất, đồng thời để các chỉ tiêu không gây cản trở cho Việt Nam trong phát triển sắp tới khi thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta căn bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong quá trình soạn thảo dự thảo Khung Chiến lược tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tổ chức hội thảo để lấy ý kiến tham gia của các chuyên gia trong nước và nước ngoài, ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương, bổ sung, hoàn chỉnh Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vào tháng 12 tới.