Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng đến năm 2020

Theo Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia vừa được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2010, Việt Nam phấn đấu cung cấp khoảng 50 triệu tấn dầu quy đổi cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đến năm 2020 khoảng 110 triệu tấn.

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia gắn liền với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, thiết lập an ninh năng lượng quốc gia trong điều kiện mở.

Theo đó, năng lượng sơ cấp năm 2010 đạt khoảng từ 47,5 – 49,5 triệu TOE (tấn dầu quy đổi); đến năm 2020 đạt khoảng từ 100-110 triệu TOE và đến năm 2050 đạt khoảng từ 310-320 triệu TOE.

Quyết định này còn quy định rất cụ thể định hướng phát triển cho từng ngành năng lượng như: điện, dầu khí, năng lượng mới và tái tạo… cùng với các chính sách đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chính sách giá, chính sách ưu tiên phát triển năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường…