Hội thảo Xây dựng tiêu chí thiết lập khu bảo tồn thủy sản nội địa

Vừa qua, ngày 21/7/2007, tại Đại Lải, Vĩnh Phúc, Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thuỷ sản (Bộ Thủy sản) với sự hỗ trợ của Dự án Hợp phần Tăng cường Quản lý khai thác thuỷ sản (SCAFI) đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng các tiêu chí thiết lập khu bảo tồn thuỷ sản nội địa”.

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học và các nhà quản lý đến từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành thủy sản như Hội Sinh thái học Việt Nam; Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; Khoa Sinh – Đại học Khoa học Tự nhiên; Trung tâm Nghiên cứu Rừng ngập mặn; Trung tâm Tài nguyên và Môi trường; Cục Bảo vệ môi trường; Cục Kiểm lâm; Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I và II; Uỷ Ban Hiệp hội sông Mêkông; Cục Khai Thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản; Vụ Nuôi trồng thuỷ sản; Trung tâm khuyến ngư Quốc gia; Tạp chí Thuỷ sản; Trung tâm Tin học; Dự án SCAFI; Dự án SUDA và một số địa phương thuộc các tỉnh nội đồng khu vực phía Bắc.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc thiết lập hệ thống các khu bảo tồn thuỷ sản nội địa. Hội thảo đã tập trung vào nội dung chính là góp ý Bản dự thảo tiêu chí thiết lập, phân hạng và quản lý các khu bảo tồn thuỷ sản nội địa trong toàn quốc và bản hướng dẫn thủ tục thiết lập 01 khu bảo tồn thuỷ sản nội địa. Các ý kiến đóng góp cho việc lựa chọn các tiêu chí đáp ứng đầy đủ mục tiêu và điều kiện đối với các đối tượng cần được bảo vệ. Việc xác định mục tiêu và đối tượng là cần thiết và phải được đề cập rõ ràng trong các tiêu chí. Cần có đánh giá và định lượng giá trị kinh tế rõ ràng đối với các đối tượng lựa chọn. Hội nghị cũng đặt vấn đề lưu ý thống nhất với các địa phương nhằm tránh mâu thuẫn giữa địa phương và các ngành về việc bảo vệ và bảo tồn sinh vật, đặc biệt là những vùng nhạy cảm với đời sống kinh tế của người dân.

Việc thiết lập khu bảo tồn thuỷ sản nội địa là cần thiết và cần có sự tham gia của cộng đồng người dân, nhất là đối với các địa phương có liên quan trực tiếp tới khu bảo tồn thuỷ sản nội địa.