FSPS II tuyển tư vấn

Chương trình hỗ trợ ngành Thủy sản giai đoạn II mời tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn

Tên hoạt động: Xây dựng Chiến lược truyền thông quốc gia về khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong khuôn khổ đồng quản lý (Hoạt động 3.5)

Mã số tham chiếu: MOFI/FSPS-II SCAFI/2007/3.5

Thời hạn nộp hồ sơ: 20/05/2007

Người liên hệ:
Ông Lê Trần Nguyên Hùng,
Phó Giám đốc,
Ban quản lý Dự án Hợp phần SCAFI

Điện thoại: 04.7710199
Di động: 0904113522
Email: lenguyenhung@mofi.gov.vn
Địa chỉ: Ban quản lý Dự án Hợp phần SCAFI, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung hồ sơ dự thầu:

Nhà tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn trình bày ngắn gọn về bản thân cá nhân hoặc tổ chức của mình với tư cách là nhà tư vấn, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đã được xác định trong bản Điều khoản Tham chiếu. Một bản tóm tắt kinh nghiệm tiến hành hoạt động tư vấn tương tự thực hiện trong thời gian gần đây sẽ là một lợi thế.

Cung cấp hồ sơ vắn tắt đội ngũ: nhà tư vấn sẽ cung cấp dịch vụ, cụ thể như chi tiết về họ tên, chức vụ, cơ quan, trình độ giáo dục và chuyên môn, sơ yếu lý lịch của từng người tham gia tư vấn.

Hồ sơ kèm theo một bản phác thảo các hoạt động và các đầu ra mà nhà tư vấn dự định thực hiện và cách thức đánh giá việc thực hiện.

Các phụ lục gửi kèm: xem tại http://www.fistenet.gov.vn/scafi_tv/tuvan_truyenthongquocgia.asp