Mưa đá kéo dài cả tiếng, phủ trắng mặt đất ở Sơn La