Thực trạng không khí ở Hà Nội có dấu hiệu suy thoái nghiêm trọng