Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại tại một số địa phương