Đối với lòng tham của con người, 30 trái đất vẫn là không đủ