Cháy rừng ở Mỹ, hàng nghìn người dân California phải sơ tán