Winrock tuyển 3 vị trí

Tổ chức Winrock International cần tuyển 02 chuyên gia và 01 Phó trưởng ban, cụ thể:

01 chuyên gia thực thi pháp luật về phòng chống BBĐVHD trái phép

01 chuyên gia về giảm cầu trong hoạt động phòng chống BBĐVHD trái phép

01 Phó trưởng ban phụ trách hoạt động phòng chống BBĐVHD trái phép

Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2021