CRD tuyển 02 Tư vấn

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) cần tuyển 02 Tư vấn, làm việc tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

01 Tư vấn xây dựng quy trình thực hiện mô hình Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong Ban giám sát cộng đồng.

01 Tư vấn xây dựng Sổ tay hướng dẫn lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ:  Bà Đặng Lan Anh, anhdl@crdvietnam.org

Cc: Bà Lê Thị Minh Hải, hailm@crdvietnam.org.