Khó làm sạch ô nhiễm tại các hồ nội thành, nội thị